Wednesday, April 1, 2015

#266


Hair: ~Tableau Vivant~ My love hair - Basics Tableau Vivant
Skin: [Mundos] Daphne_Sugar_Pure Mundos
Body: Maitreya Mesh Body - Lara V2.1 Maitreya
Dress: { TC }Dress PAULE NB Toxic Candy
Hands & Feet: Slink
Shoes: [Mundos] Velma Heels_TMP,Belleza,Maitreya&Slink Mundos